Vedtægter   §6 -§12

§6 Bestyrelsen består af fem medlemmer.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen, dog således, at tre af medlemmerne kommer på valg efter det første års udløb. Endvidere vælger generalforsamlingen to revisorer samt en suppleant til bestyrelsen og en suppleant til revisorerne.

§7 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer. Formanden fungerer - med mindre andet aftales - som bindeled til museet.

§8 Møllelauget modtager et årligt tilskud til møllens vedligeholdelse af Svendborg og Omegns Museum. Kassereren udarbejder et regnskab for forbruget af disse midler samt for foreningens samlede økonomiske aktiviteter. Regnskabet følger kalenderåret.

§9 Der nedsættes udvalg efter behov, hver med et bestyrelsesmedlem, for eksempel vedrørende økonomi, møllens vedligeholdelse og foreningens aktiviteter.

§10 Foreningen tegnes af formanden i forening  med to bestyrelsesmedlemmer. Køb, salg og pantsætning af fast ejendom og optagelse af lån kræver dog underskrifter af den samlede bestyrelse. Foreningen kan ikke påtage sig kautionsforpligtelser.

§11 Til vedtægtsændringer kræves to tredjedele flertal af de afgivne gyldige stemmer.

§12 Til opløsning af foreningen kræves to tredjedele majoritet af samtlige foreningens medlemmer. Er to tredjedele af medlemmerne ikke til stede ved generalforsamlingen, kan bestyrelsen inden 30 dage indkalde til en ny generalforsamling, hvor opløsningen kan ske med to tredjedele af de tilstedeværende stemmer. I tilfælde af opløsning overdrages foreningens formue til den på tidspunktet for opløsningen værende ejer for Egeskov Mølle.

Se de fungerende vedtægter

Formand  Bent Hansen  tlf: 62 27 14 97 Tværvej 4,  5772 Kværndrup
E-mail: bha@post7.tele.dk,